Tạo mục lục tự động trong Microsoft Word

Với những tiện tích mà mục lục tự động mang lại, khả năng tự đánh số trang, dễ tìm nội dụng với các tiêu đề đã được tạo sẵn. Bài viết này sẽ giới thiệu cách để tạo được mục lục tự động trong Word.
Để tạo được mục lục tự động ta sử dụng tính năng Heading style với các Heading 1, Heading 2, Heading 3, …. tùy theo nội dung của tài liệu. Khi xóa hay thêm Heading nào từ tài liệu, Word sẽ tự động cập nhật vào mục lục, word cũng sẽ cập nhật số trang khi thông tin tài liệu được thêm hoặc xóa
Cách tạo mục lục tự động:
Đầu tiên bạn cần tạo các Heading style (ví dụ Heading 1, Heading 2, Heading 3) với font, font size, font-color….tùy theo theo tài liệu, mục đích sử dụng.
Nhấp chuột phải vào Heading 1->Modify thay đổi các định dạng cỡ chữ, font, màu chữ ..

muc luc tu dong
Tiếp theo là bôi đen các tiêu đề chính mà bạn muốn xuất hiện trong mục lục rồi  chọn Heading tương ứng.

muc luc tu dong 3
Sau đó thì bạn trỏ chuột tới vị trí cần hiển thị mục lục tự động. Chọn Menu References -> Table of Contents-> Insert table of content ->Ok
Tab leader: tùy chọn kiểu gạch trong mục lục con
Show levels: tùy chọn bao nhiêu Heading trong mục lục con
Show page number: hiển thị số trang tương ứng với header

muc luc tu dong 1

Cuối cùng thì bạn cũng đã tạo xong mục lục tự động cho bài tiêu luận hay luận văn.
Khi bạn thay đổi nội dung hay Heading thì bạn phải câp nhật mục lục tự động để mục lục nhận đúng heading và số trang tương ứng.
Menu References -> Update Table. Có 2 lựa chọn cho bạn
– Update page table only: chỉ cập nhật số trang
– Update entire table: Cập nhật toàn bộ mục lục tự động

muc luc tu dong 2