Articles Posted in the " Azure " Category

  • Làm việc với dự án Azure trong Visual Studio (phần 2)

    Khi đã tạo một dự án cloud service, bạn có thể làm việc với các role, làm việc với các dịch vụ lưu trữ, và làm việc trong debug và triển khai của service. Làm việc với Cloud Service Roles Bạn có thể liên kết các một Web role hay Worker role đã tồn tại […]


  • Làm việc với dự án Azure trong Visual Studio (phần 1)

    Trong đội hình của nền tảng Azure hiện có 4 thành phần: Hệ điều hành Windows Azure, hệ quản trị dữ liệu quan hệ SQL Azure, hệ thống quản trị máy ảo AppFabric và sàn giao dịch cho các ứng dụng đám mây Marketplace. Trong hệ thống thuật ngữ của Microsoft, một máy ảo riêng […]