Download Ubuntu LTS Stable

Sau thời gian dài chờ đợi thì Ubuntu LTS Stable đã sẵn sàng để cho dowload.

Các phiển bản cho phép Download gồm  Ubuntu (with Unity UI), GNOME, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Edubuntu, Kylin, Ubuntu Studio, Ubuntu Server, and Ubuntu Cloud Image

Download Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr)

Download Ubuntu GNOME 14.04 (Trusty Tahr)

Download Kubuntu 14.04 (Trusty Tahr)

Download Xubuntu 14.04 (Trusty Tahr)

Download Lubuntu 14.04 (Trusty Tahr)

Download Edubuntu 14.04 (Trusty Tahr)

Download Ubuntu Kylin 14.04 (Trusty Tahr)

Download Ubuntu Studio 14.04 (Trusty Tahr)

Download Ubuntu 14.04 Server (Trusty Tahr)

Download Ubuntu 14.04 LTS (Trusty Tahr) – Cloud Image