Articles Posted in the " Thủ Thuật Linux " Category

 • Giới thiệu NTP server.

  Giao thức NTP (Network Time Protocol – Giao thức đồng bộ thời gian mạng) là một giao thức để đồng bộ đồng hồ của các hệ thống máy tính thông qua mạng dữ liệu chuyển mạch gói với độ trễ biến đổi. Giao thức này được thiết kế để tránh ảnh hưởng của độ trễ […]


 • Các Lệnh Cơ bản trong CentOS 6 – phần 3

  1.echo – hiển thị  dòng của text [Cú pháp] echo OPTION STRING option -n do not output the trailing newline -e enable interpretation of backslash escapes 2. dig – DNS lookup utility [cú phạp] dig OPTION (HOST NAME/IP ADDR) option typical invocation # dig yahoo.com -x reverse invocation # dig -x 111.222.333.444   3.ls – Liệt […]


 • Các Lệnh Cơ bản trong CentOS 6 – phần 2

  1. yum-tùy chon update cú pháp yum <option command package> command install Install a package or packages on your system # yum install package update Update a package or packages on your system # yum update package remove Remove the packages # yum remove package groupinstall Install the packages in a group on your system […]


 • Các Lệnh Cơ bản trong CentOS 6 – phần 1

  1.useradd – Lệnh tạo User hoặc chỉnh sửa thông tin User. Cú pháp useradd <user name> Các lệnh  tùy chọn với  useradd   -s the login shell for the new user account # useradd -s /sbin/nologin user -d home directory for the new user account # useradd -d /home/user user -g force use GROUP for […]


 • Download Ubuntu LTS Stable

  Sau thời gian dài chờ đợi thì Ubuntu LTS Stable đã sẵn sàng để cho dowload. Các phiển bản cho phép Download gồm  Ubuntu (with Unity UI), GNOME, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Edubuntu, Kylin, Ubuntu Studio, Ubuntu Server, and Ubuntu Cloud Image Download Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr) Download Ubuntu GNOME 14.04 (Trusty Tahr) Download Kubuntu 14.04 (Trusty Tahr) […]