Articles Posted in the " CentOS 6 " Category

 • Bài 6: Cấu hình DNS Server trên CentOS 6

  1. Cài đặt và cấu hình BIND Cấu hình DNS server phân giải domain name hoặc IP [1] Cài đặt  BIND [root@dlp ~]# yum -y install bind bind-utils [2] Cấu hình BIND [root@dlp ~]# echo ‘OPTIONS=”-4″‘ >> /etc/sysconfig/named # set if you don’t use IPv6 ( if use, don’t set it ) [root@dlp ~]# vi /etc/named.conf // // named.conf // // Provided […]


 • Bài 5: Cấu hình SSH server trong CentOS 6

  1. Chứng thực Password . Cấu hình SSH server. Cấu hình mở mở port 22 trên router để tcp packet có thể đi qu [1] Cấu hình SSH server cho Windows client Computer có thể login vào. Đây là cách chứng thực Password. [root@dlp ~]# vi /etc/ssh/sshd_config # line 42: uncomment and change ‘no’ PermitRootLogin no # line […]


 • Bài 4:Cấu hình NTP Server tren CentOS 6

  Tìm hiểu thêm về NTP http://kienthucit.net/gioi-thieu-ntp-server/ Cấu hình NTP để điều chỉnh thời gian. [root@dlp ~]# yum -y install ntp [root@dlp ~]# vi /etc/ntp.conf # line 19: add the network range you allow to receive requests restrict 10.0.0.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap # change servers for synchronization #server 0.rhel.pool.ntp.org #server 1.rhel.pool.ntp.org #server 2.rhel.pool.ntp.org server ntp1.jst.mfeed.ad.jp server ntp2.jst.mfeed.ad.jp server ntp3.jst.mfeed.ad.jp [root@dlp […]


 • Bài 3: Cấu hình cơ bản trong CentOS 6

  1.Tạo  admin user. [1] Tạo admin user. [root@dlp ~]# useradd cent  [root@dlp ~]# passwd cent Changing password for user cent. New UNIX password:# thiết lập password Retype new UNIX password:# xác nhận password passwd: all authentication tokens updated successfully. [root@dlp ~]# exit # đăng xuất [2] Thử đăng nhập với user ‘cent’. dlp login: cent  # nhập user name password: # nhập password […]


 • Bài 2: Cài đặt CentOS 6

  1. Các bạn có thể cài đặt CentOS 6 trên máy ảo VMware , Vitualbox hoặc có thể cài trực tiếp lên máy tính của mình bằng cách cho đĩa DVD CentOS 6 vào rồi khởi động lại máy, chọn chế độ boot DVD . 2. Chọn Skip 3. Chọn Next 4. Chọn ngôn ngữ […]


 • Bài 1: Download CentOS 6

  Đây là bản  cấu hình cho CentOS 6 tương thích với Red Hat Enterprise Linux 6. Tải về tập tin ISO (CentOS-6.5-x86_64-bin-DVD1.iso) để cài đặt từ trang web sau đây. Đây là bản 64bit ⇒ http://ftp.jaist.ac.jp/pub/Linux/CentOS/6.5/isos/x86_64/ Đây là bản 32bit ⇒ http://ftp.jaist.ac.jp/pub/Linux/CentOS/6.5/isos/i386/ * Các bài học của chúng ta sẽ áp dụng trên bản CentOS 64bit Sau […]