Articles Posted in the " Lớp Học Linux " Category

 • Bài 10:Cấu hình Cloud Compute trong CentOS 6(phần 2-OpenStack Havana)

  Bài 10:Cấu hình Cloud Compute trong CentOS 6(phần 2-OpenStack Havana)

  9. Thiết lập Floating IP. [1] Change Nova’s setting first to assign Floating IP address automatically. [root@dlp ~(keystone)]#vi /etc/nova/nova.conf # line 999 : uncomment and change auto_assign_floating_ip=True [root@dlp ~(keystone)]#/etc/rc.d/init.d/openstack-nova-network restart Stopping openstack-nova-network: [ OK ] Starting openstack-nova-network: [ OK ] [2] Set Floating IP address. For exmaple, assign 10.0.0.248/29 for Floating IP addresses in internal network […]


 • Bài 10:Cấu hình Cloud Compute trong CentOS 6(phần 1-OpenStack Havana)

  Bài 10:Cấu hình Cloud Compute trong CentOS 6(phần 1-OpenStack Havana)

  1.Tìm hiểu về OpenStack  Giới thiệu về OpenStack Havana. 2. Chuẩn bị cài đặt. để xây dựng một Cloud Computing với OpenStack Havana thì phải cài đặt các thành phần sau. [1] cài đặt NTP (hướng dẫn cài đặt NTP) [2]-cài đặt KVM(hướng dẫn cài đặt KVM) [3]Cài đặt Apache HTTP Server(Cài đặt Apache HTTP […]


 • Bài 14: Cấu hình Database trong CentOS6(phần 2:MySQL)

  Bài 14: Cấu hình Database trong CentOS6(phần 2:MySQL)

  1. Cài đặt MySQL cho Database Server. [root@www ~]#yum -y install mysql-server [root@www ~]#/etc/rc.d/init.d/mysqld start Initializing MySQL database: Installing MySQL system tables... OK Filling help tables... OK To start mysqld at boot time you have to copy support-files/mysql.server to the right place for your system PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER […]


 • Bài 13:Cấu hình Web server(phần 1-Apache)

  Bài 13:Cấu hình Web server(phần 1-Apache)

  1.Cài đặt httpd. [1]Cài đặt httpd [root@www ~]#yum -y install httpd # remove welcome page [root@www ~]#rm -f /etc/httpd/conf.d/welcome.conf # remove default error page [root@www ~]#rm -f /var/www/error/noindex.html < [2] Cấu hình httpd. [root@www ~]#vi /etc/httpd/conf/httpd.conf # line 44: change ServerTokens  Prod # line 76: change to ON KeepAlive     On # line 262: Admin’s address ServerAdmin   root@server.world # line […]


 • Bài 9:Cấu hình Virtualization trong CentOS 6(phần 4-install Vmware Player)

  1.Cài đặt VMware player [1] Download VMware Player first from VMware’ site và upload lên server [root@dlp ~]#chmod 700 VMware-Player-5.0.2-1031769.x86_64.bundle [root@dlp ~]# ./VMware-Player-5.0.2-1031769.x86_64.bundle Extracting VMware Installer…done. You must accept the VMware OVF Tool component for Linux End User License Agreement to continue. Press Enter to proceed. # Enter VMWARE OPEN VIRTUALIZATION FORMAT TOOL LICENSE AGREEMENT Do you agree? [yes/no]:yes […]


 • Bài 9:Cấu hình Virtualization trong CentOS 6(phần 3-Ovirt)

  1. Cấu hình điều khiển Server với Ovirt Gói oVirt là một công cụ quản lý máy ảo mở có quy mô từ một vài máy ảo đến hàng ngàn máy ảo chạy trên hàng trăm máy chủ. Gói oVirt, do Red Hat phát triển, là một bàn điều khiển quản lý dựa trên Web, […]


 • Bài 9:Cấu hình Virtualization trong CentOS 6(phần 2-KVM)

  1. Cấu hình SPICE server. Cài đặt Desktop Virtualization ” SPICE(simple Protocol for Independent Computing Environment)” để connect tới máy ảo từ remote client. [1] Cài đặt SPICE Server [root@dlp ~]#yum -y install spice-server [2] Chỉnh sửa máy ảo trong file xml và khởi động máy ảo với SPICE. [root@dlp ~]#virsh edit www         […]


 • Bài 9: Cấu hình Virtualization trong CentOS 6(phần 1-KVM)

  1. Cài đặt KVM KVM (Kernel-based Virtual Machine) được rất nhiều người biết đến là một cơ sở hạ tầng ảo hóa cho nhân Linux dành cho những CPU hỗ trợ công nghệ ảo hóa như Intel VT hoặc AMD-V… Trước đây chúng tôi đã từng hướng dẫn các bạn ảo hóa với KVM trên nền tảng […]


 • Bài 8: Cấu hình Storage Server trên CentOS 6

  1.Cấu hình  lưu trữ  với  iSCSI. cấu hình lưu trữ mạng trên server gọi là  iSCSI Target, một client kết nối tới   iSCSI Target gọi là  iSCSI Initiator. bên dưới là ví dụ về cấu hình iSCSI dlp.server.world [10.0.0.30] – iSCSI Target www.server.world [10.0.0.31] – iSCSI Initiator ví dụ trên hướng dẫn cấu hình  LVM partition trên iSCSI Target, Tìm hiểu […]


 • Bài 7: Cấu hình DHCP Server trên CentOS 6

    Cấu hình DHCP ( Dynamic Host Configuration Protocol ) Server.(khi đã cấu hình DHCP trên server thì phải cấu hình disable DHCP trên Router) [1] Cài đặt và cấu hình DHCP [root@dlp ~]# yum -y install dhcp [root@dlp ~]# vi /etc/dhcp/dhcpd.conf # create new # specify domain name option domain-name                 […]