Articles Posted in the " Cài Đặt-Cấu Hình " Category

  • Cơ bản về cấu hình Vyatta box

    Tìm hiểu các khái niệm cơ bản Có hai cách thức để cấu hình Vyatta: thông qua command-line interface (CLI) và thông qua web interface. Cả hai cách cùng cho ra kết qua như nhau. Tuy vậy, tiếp cận bằng CLI có tính học thuật hơn vì thông qua cách tiếp cận này tôi sẽ giới thiệu đến các […]