Các lỗi thường gặp khi nhập dữ liệu trong Excel.

Trong quá trình nhập dữ liệu vào file excel nếu không cẩn thận bạn sẽ thường xuyên gặp các lỗi mà Excel thông báo.

Dưới đây là chú giải các lỗi mà mà chúng ta thường gặp.

#VALUE:Không tính được, trị sai.

#N/A: Giá trị tham chiếu không tồn tại.

#NAME?:Không nhận được tên.

#NUM!:Trị số không hợp lệ

#DIV/O:Phép chia cho O

#REF!: Không tham chiếu đến được.

#NUL:Rỗng