Bài 9:Cấu hình Virtualization trong CentOS 6(phần 4-install Vmware Player)

1.Cài đặt VMware player

[1] Download VMware Player first from VMware’ site và upload lên server
[root@dlp ~]#chmod 700 VMware-Player-5.0.2-1031769.x86_64.bundle

[root@dlp ~]#

./VMware-Player-5.0.2-1031769.x86_64.bundle

Extracting VMware Installer…done.

You must accept the VMware OVF Tool component for Linux End User
License Agreement to continue. Press Enter to proceed.

# Enter
VMWARE
OPEN VIRTUALIZATION FORMAT TOOL LICENSE AGREEMENT

Do you agree? [yes/no]:yes           # Enter

Would you like to check for product updates on startup? [yes]:

# Enter (check new version when starting)
Would you like to help make VMware software better by sending
anonymous system data and usage statistics to VMware? [yes]:

# Enter (contribute improvement)
The product is ready to be installed. Press Enter to begin
installation or Ctrl-C to cancel.

# Enter
Installing VMware Player 5.0.2
    Configuring...
[######################################################################] 100%
Installation was successful.

2.Tạo máy ảo windows 8.

[1] Start X window system và  insert install media. chọn Open ‘System tools’ – ‘VMware Player’ và agree license agreement.
[2] Click ‘Create a New Virtual machine’.
[3] Insert installation media and go next.
[4] nhập license Windows.
[5] Tên và nơi lưu trữ của Virtual Machine.
[6] chỉnh sửa dung lượng lưu trữ.
[7] Click ‘Customize Hardware’.
[8] tùy chỉnh  CPUs, memory size.
[9] Click ‘Finish’ kết thúc cài đặt.
[10] Start Virtual Machine và cài đặt.
[11] quá trình cài đặt Windows hoàn thành.

3.KVM trên VMware Player.

Cài đặt KVM trên GuestOS VMware player cho phép test những ứng dụng, để cài đặt được KVM thì CPU là Intel VT-x/EPT hoặc AMD-V/RVI

[1] Open “Virtual Machine Settings” caaus hinhf Processor như hình bên dưới
[2]  Virtual Machine trên KVM đang chạy trên Virtual Machine  VMware Player.