Bài 9:Cấu hình Virtualization trong CentOS 6(phần 3-Ovirt)

1. Cấu hình điều khiển Server với Ovirt
Gói oVirt là một công cụ quản lý máy ảo mở có quy mô từ một vài máy ảo đến hàng ngàn máy ảo chạy trên hàng trăm máy chủ. Gói oVirt, do Red Hat phát triển, là một bàn điều khiển quản lý dựa trên Web, ngoài việc quản lý truyền thống, còn hỗ trợ tự động hóa phân cụm và cân bằng tải. Công cụ oVirt được viết bằng ngôn ngữ Python. VirtManager, cũng dựa trên libvirt và do Red Hat phát triển, là một ứng dụng với một giao diện người dùng GTK+ (thay vì dựa trên Web như oVirt). VirtManager trình bày một màn hình đồ họa phong phú hơn nhiều (về hiệu năng trực tiếp và sử dụng tài nguyên) và bao gồm một trình hiển thị khách Điện toán mạng ảo (VNC: Virtual Network Computing) với một bàn điều khiển đồ họa đầy đủ cho các máy ảo từ xa.

Mô hình áp dụng cho ví dụ bên dưới.

(1) ovirt.server.world[10.0.0.50]   ⇒   oVirt ControlServer ( over 4G memories recommended )

(2) node01.server.world[10.0.0.40]   ⇒   oVirt Node

(3) client.server.world[10.0.0.30]   ⇒   Client

Setup DNS lookup first that oVirt Control Server or oVirt Node can resolve normally.
[1]Cấu hình  oVirt điều khiển  Server.
[root@ovirt ~]#wget http://dev.centos.org/centos/6/ovirt/ovirt.repo -P /etc/yum.repos.d

[root@ovirt ~]#yum -y install ovirt-engine

[root@ovirt ~]#engine-setup

Welcome to oVirt Engine setup utility
In order to proceed the installer must stop the ovirt-engine service
Would you like to stop the ovirt-engine service? (yes|no):

yes
# Yes

oVirt Engine uses httpd to proxy requests to the application server.
It looks like the httpd installed locally is being actively used.
The installer can override current configuration .
Alternatively you can use JBoss directly (on ports higher than 1024)
Do you wish to override current httpd configuration and restart the service? [‘yes’| ‘no’] [yes] :

# Enter (Yes)

HTTP Port [80] :

# Enter (input a value if you change the port)

HTTPS Port [443] :

# Enter (input a value if you change the port)

Host fully qualified domain name. Note: this name should be fully resolvable [ovirt.server.world] :

# confirm your server’s FQDN and Enter

Enter a password for an internal oVirt Engine administrator user (admin@internal) :

# set any password for oVirt admin

Confirm password :

# confirm

Organization Name for the Certificate [server.world] :

# Enter (change if you want)

The default storage type you will be using [‘NFS’| ‘FC’| ‘ISCSI’| ‘POSIXFS’] [NFS] :

# Enter (change if you want)

Enter DB type for installation [‘remote’| ‘local’] [local] :

# Enter (change if you want)

Enter a password for a local oVirt Engine DB admin user (engine) :

# set any password for local database admin

Confirm password :

# confirm

Configure NFS share on this server to be used as an ISO Domain? [‘yes’| ‘no’] [yes] :

# Enter (if you back, input “no”)

Local ISO domain path [/var/lib/exports/iso] :

# confirm ISO domain’s PATH (change if you want)

Firewall ports need to be opened.
The installer can configure iptables automatically overriding the current configuration. The old configuration will be backed up.
Alternately you can configure the firewall later using an example iptables file found under /etc/ovirt-engine/iptables.example
Configure iptables ? [‘yes’| ‘no’]:

no
# if you set iptables, answer “Yes”

oVirt Engine will be installed using the following configuration:
=================================================================

override-httpd-config:     yes
http-port:           80
https-port:          443
host-fqdn:           ovirt.server.world
auth-pass:           ********
org-name:           server.world
default-dc-type:        NFS
db-remote-install:       local
db-local-pass:         ********
nfs-mp:            /var/lib/exports/iso
config-nfs:          yes
override-iptables:       no

Proceed with the configuration listed above? (yes|no):

yes
# Yes
Installing:
Configuring oVirt-engine...               [ DONE ]
Configuring JVM...                    [ DONE ]
Creating CA...                      [ DONE ]
Updating ovirt-engine service...             [ DONE ]
Setting Database Configuration...            [ DONE ]
Setting Database Security...               [ DONE ]
Creating Database...                   [ DONE ]
Updating the Default Data Center Storage Type...     [ DONE ]
Editing oVirt Engine Configuration...          [ DONE ]
Editing Postgresql Configuration...           [ DONE ]
Configuring the Default ISO Domain...Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
NFSD: Using /var/lib/nfs/v4recovery as the NFSv4 state recovery directory
NFSD: starting 90-second grace period
          [ DONE ]
Configuring Firewall (iptables)...            [ DONE ]
Starting ovirt-engine Service...             [ DONE ]
Configuring HTTPD...                   [ DONE ]

 **** Installation completed successfully ******

# change the setting

[root@ovirt ~]#sed -i ‘s/`;/ 2>\/dev\/null`;/’ /usr/share/ovirt-engine/scripts/ovirtlogrot.sh

[root@ovirt ~]#vi /etc/sysconfig/nfs

# add at the last line
NFS4_SUPPORT=”no”

[root@ovirt ~]#mkdir /var/lib/exports/data

[root@ovirt ~]#chown vdsm:kvm /var/lib/exports/data

[root@ovirt ~]#vi /etc/exports

# add entry for data storage
/var/lib/exports/iso  0.0.0.0/0.0.0.0(rw)   #rhev installer
/var/lib/exports/data  0.0.0.0/0.0.0.0(rw)   #rhev data

[root@ovirt ~]#/etc/rc.d/init.d/nfs restart

Shutting down NFS daemon: [ OK ]
Shutting down NFS mountd: nfsd: last server has exited, flushing export cache
[ OK ]
Shutting down NFS services: [ OK ]
Starting NFS services: [ OK ]
Starting NFS mountd: [ OK ]
Starting NFS daemon: NFSD: Using /var/lib/nfs/v4recovery as the NFSv4 state recovery directory
NFSD: starting 90-second grace period
[ OK ]

[2]Cấu hình oVirt Node
[root@node01 ~]#wget http://dev.centos.org/centos/6/ovirt/ovirt.repo -P /etc/yum.repos.d

[root@node01 ~]#yum -y install vdsm

[root@node01 ~]#vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0

# change the name of bridge interface

DEVICE=ovirtmgmt

[root@node01 ~]#vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

# change

BRIDGE=ovirtmgmt

# change the setting

[root@node01 ~]#sed -i ‘s/ su / #su /’ /etc/logrotate.d/vdsm

[root@node01 ~]#reboot

2. oVirt- Cài đặt khởi tọ trên Web UI

[1] Cài đặt Client Machine Desktop Environment và Firefox
[root@dlp ~]#yum -y groupinstall “X Window System”[root@dlp ~]#yum -y groupinstall “Desktop

[root@dlp ~]#yum -y groupinstall “General Purpose Desktop”

[root@dlp ~]#startx

[root@client ~]#yum -y install firefox spice-xpi
[2] mở trang web “http://(oVirt Control server’s hostname or IPaddress)/”, và Click “Administrator Portal” .
[3] đăng nhập với username và mật khẩu
[4] Giao diện điều khiển.
[5] đầu tiên, thêm 1 Node. di chuyển tới  “Hosts” tab và click “New”.
[6] nhập thông tin của Node và chọn OK
[7] Cấu hình “Power Management”.Chức năng này cho phép xác định phần cứng là của HP hay của Dell  . Click “OK”
[8] Sau khi thêm NodeAfter adding Node,Node này hiển thị  “Hosts” tab .Nó sẽ tự động cài đặt và cấu hình từ cấu hình từ oVirt Control,chờ vài phút để caifd đặt thành công và hệ thống sẽ tự động reboot
[9] Sài vài phút, thông tin hệ thống của Node hiển thị như bên dưới ,nếu muốn chỉnh sửa thì  Click “Maintenance”, nếu  enable  Node, click “Activate”.
[10] Thêm nơi lưu trữ. di chuyển tới “Storage” tab và click “New Domain”.
[11] nhập tên vào “Name” field. trong  “Export Path”, nhập như hình bên dưới
[12] màn hình hiển thị storage sau khi add.
[13] chọn Attach tới  ISO images cho việc cài đặt guestOS. sử dụng file ISO Domain “ISO_DOMIAN”  Focus “ISO_DOMIAN” qua  “Data Center” tab và click “Attach”
[14] ChecK.vào default
[15] “kích hoạt mặc định.
[16] qua “Cluster” tab > “Logical Networks”  click “Set as Display” . .

3.oVirt-tạo máy ảo

[1] Upload file cài đặt cho guestOS trên oVirt Control Server.
# command : engine-iso-uploader -i [ISO Domain] upload [ISO File]

[root@ovirt ~]#engine-iso-uploader -i ISO_DOMAIN upload CentOS-6.3-x86_64-bin-DVD1.iso

Please provide the REST API password for the admin@internal oVirt Engine user (CTRL+D to abort):

# oVirt admin password

Slow work thread pool: Starting up
Slow work thread pool: Ready
FS-Cache: Loaded
Registering the id_resolver key type
FS-Cache: Netfs ‘nfs’ registered for caching
INFO: CentOS-6.3-x86_64-bin-DVD1.iso uploaded successfully

[2] truy cập tới “Administrator Portal” và qua”Virtual Machine” tab , click “New Server”.
[3] Nhập thông như bên dưới và chọn Ok.
[4] Click “Configure Network Interfaces”.
[5]  click OK.
[6] Quay trở lại màn hình  [4], Click “Configure Virtual Disks” kiểm tra thông tin như bên dưới và click OK.
[7] Click “Configure Later”.
[8] Click “Run Once” và start  Virtual Machine.
[9] Check vào box “Attach CD” để  install guestOS khi boot, click OK.
[10] Click “Console” .
[11] bắt đầu quá tình cài đặt.
[12] quá trình cài đặt hoàn thành, khởi động máy ảo.