Bài 7: Cấu hình DHCP Server trên CentOS 6

 

Cấu hình DHCP ( Dynamic Host Configuration Protocol ) Server.(khi đã cấu hình DHCP trên server thì phải cấu hình disable DHCP trên Router)
[1] Cài đặt và cấu hình DHCP
[root@dlp ~]# yum -y install dhcp
[root@dlp ~]# vi /etc/dhcp/dhcpd.conf
# create new
# specify domain name

option domain-name                          “server.world”;

# specify DNS’s hostname or IP address

option domain-name-servers               dlp.server.world;

# default lease time

default-lease-time 600;

# max lease time

max-lease-time 7200;

# this DHCP server to be declared valid

authoritative;

# specify network address and subnet mask

subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {

# specify the range of lease IP address
range dynamic-bootp 10.0.0.200 10.0.0.254;
# specify broadcast address
option broadcast-address 10.0.0.255;
# specify default gateway
option routers 10.0.0.1;

}

[root@dlp ~]# /etc/rc.d/init.d/dhcpd start

Starting dhcpd:[  OK  ]

[root@dlp ~]# chkconfig dhcpd on

[2] Cấu hình trên client
Mở cửa sổ Network Setting
[3] Chọn chế độ nhận ip động
[4] Kiểm tra xem đã nhận được ip cấp phát từ server hay chưa