Articles Posted by the Author:

 • Các Lệnh Cơ bản trong CentOS 6 – phần 3

  1.echo – hiển thị  dòng của text [Cú pháp] echo OPTION STRING option -n do not output the trailing newline -e enable interpretation of backslash escapes 2. dig – DNS lookup utility [cú phạp] dig OPTION (HOST NAME/IP ADDR) option typical invocation # dig yahoo.com -x reverse invocation # dig -x 111.222.333.444   3.ls – Liệt […]


 • Bài 5: Cấu hình SSH server trong CentOS 6

  1. Chứng thực Password . Cấu hình SSH server. Cấu hình mở mở port 22 trên router để tcp packet có thể đi qu [1] Cấu hình SSH server cho Windows client Computer có thể login vào. Đây là cách chứng thực Password. [root@dlp ~]# vi /etc/ssh/sshd_config # line 42: uncomment and change ‘no’ PermitRootLogin no # line […]


 • Bài 4:Cấu hình NTP Server tren CentOS 6

  Tìm hiểu thêm về NTP http://kienthucit.net/gioi-thieu-ntp-server/ Cấu hình NTP để điều chỉnh thời gian. [root@dlp ~]# yum -y install ntp [root@dlp ~]# vi /etc/ntp.conf # line 19: add the network range you allow to receive requests restrict 10.0.0.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap # change servers for synchronization #server 0.rhel.pool.ntp.org #server 1.rhel.pool.ntp.org #server 2.rhel.pool.ntp.org server ntp1.jst.mfeed.ad.jp server ntp2.jst.mfeed.ad.jp server ntp3.jst.mfeed.ad.jp [root@dlp […]


 • Bài 3: Cấu hình cơ bản trong CentOS 6

  1.Tạo  admin user. [1] Tạo admin user. [root@dlp ~]# useradd cent  [root@dlp ~]# passwd cent Changing password for user cent. New UNIX password:# thiết lập password Retype new UNIX password:# xác nhận password passwd: all authentication tokens updated successfully. [root@dlp ~]# exit # đăng xuất [2] Thử đăng nhập với user ‘cent’. dlp login: cent  # nhập user name password: # nhập password […]


 • Các Lệnh Cơ bản trong CentOS 6 – phần 2

  1. yum-tùy chon update cú pháp yum <option command package> command install Install a package or packages on your system # yum install package update Update a package or packages on your system # yum update package remove Remove the packages # yum remove package groupinstall Install the packages in a group on your system […]


 • Các Lệnh Cơ bản trong CentOS 6 – phần 1

  1.useradd – Lệnh tạo User hoặc chỉnh sửa thông tin User. Cú pháp useradd <user name> Các lệnh  tùy chọn với  useradd   -s the login shell for the new user account # useradd -s /sbin/nologin user -d home directory for the new user account # useradd -d /home/user user -g force use GROUP for […]


 • Bài 2: Cài đặt CentOS 6

  1. Các bạn có thể cài đặt CentOS 6 trên máy ảo VMware , Vitualbox hoặc có thể cài trực tiếp lên máy tính của mình bằng cách cho đĩa DVD CentOS 6 vào rồi khởi động lại máy, chọn chế độ boot DVD . 2. Chọn Skip 3. Chọn Next 4. Chọn ngôn ngữ […]


 • Bài 1: Download CentOS 6

  Đây là bản  cấu hình cho CentOS 6 tương thích với Red Hat Enterprise Linux 6. Tải về tập tin ISO (CentOS-6.5-x86_64-bin-DVD1.iso) để cài đặt từ trang web sau đây. Đây là bản 64bit ⇒ http://ftp.jaist.ac.jp/pub/Linux/CentOS/6.5/isos/x86_64/ Đây là bản 32bit ⇒ http://ftp.jaist.ac.jp/pub/Linux/CentOS/6.5/isos/i386/ * Các bài học của chúng ta sẽ áp dụng trên bản CentOS 64bit Sau […] • Download Ubuntu LTS Stable

  Sau thời gian dài chờ đợi thì Ubuntu LTS Stable đã sẵn sàng để cho dowload. Các phiển bản cho phép Download gồm  Ubuntu (with Unity UI), GNOME, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Edubuntu, Kylin, Ubuntu Studio, Ubuntu Server, and Ubuntu Cloud Image Download Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr) Download Ubuntu GNOME 14.04 (Trusty Tahr) Download Kubuntu 14.04 (Trusty Tahr) […]